Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Bedrijfsinformatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De koper aan wie deze factuur is gericht, gaat hierbij akkoord en is gebonden en onderhevig aan alle algemene voorwaarden zoals hier beschreven. Deze algemene verkoopvoorwaarden stellen de rechten, plichten en corrigerende maatregelen vast van koper en Endries International Inc. (“verkoper”), vormen de gehele overeenkomst tussen koper en verkoper, en zijn geldig voor voor alle transacties tussen koper en verkoper, tenzij anderszins nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen door beide partijen. Alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, met inbegrip van, hoewel niet beperkt tot, de voorwaarden van de aankooporder van de koper, die deze algemene verkoopvoorwaarden aanvullen of daarvan afwijken, zijn niet bindend voor verkoper tenzij schriftelijk aanvaard door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de verkoper.

 2. Verzending: Alle orders worden FOB (free on board) verzonden vanaf plaats van lading. Risico van verlies gaat over op koper, vertegenwoordiger van koper of vervoerder bij aanbieding van goederen (“goederen”). Kosten voor bijzondere verpakking of behandeling veroorzaakt door eisen of verzoeken van koper, zullen worden opgeteld bij het orderbedrag van koper. Indien koper een uitstel van levering verzoekt of veroorzaakt, of als verkoper een order abusievelijk verzendt of aflevert door onjuiste, onvolledige, of misleidende informatie geleverd door koper, vertegenwoordiger van koper of werknemer van koper, zullen alle kosten voor opslag en aanvullende kosten en risico door koper worden gedragen.

 3. De aankooptransactie op welke deze factuur van toepassing is, is en zal onderhevig zijn en uitgelegd worden overeenkomstig de wetgeving van de staat Wisconsin, Verenigde Staten, en in enig geval van tegenstrijdigheden met wetgeving van andere staten zal de wetgeving van Wisconsin zeggenschap hebben. Alle disputen naar aanleiding van of voortkomende uit de aankooporder naar welke deze factuur verwijst, zullen onderhevig zijn aan de exclusieve jurisdictie van het gerechtshof van Calumet County in Chilton, Wisconsin, Verenigde Staten.

 4. Prijzen: Alle prijzen kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd tenzij anders aangegeven op offerte van verkoper. Aan koper worden prijzen in rekening gebracht die geldig zijn op moment van verzending. Alle belastingen, transportkosten, heffingen en andere lasten worden bovenop de opgegeven prijzen in rekening gebracht. Het bedrag van eventuele omzetbelasting, accijnzen of andere belastingen die van toepassing zijn op de goederen, worden toegevoegd aan de aankoopprijs en komen voor rekening van koper, tenzij koper een geldige verklaring van belastingvrijstelling verschaft aan verkoper.

 5. Levering: Verkoper zal zich te goeder trouw inzetten om goederen te leveren in overeenstemming met planning koper. Verkoper zal voor versnelde verzending van vertraagde goederen voldoen, als vertraagde levering uitsluitend door verkoper werd veroorzaakt. Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor niet-nakoming veroorzaakt door overmacht, oorlog, arbeidsconflicten, burgerlijke onrust, ongevallen, onvermogen om grondstoffen te verkrijgen, vertragingen van vervoerders, opdrachtnemers of leveranciers of enige andere oorzaak buiten de macht van verkoper. In geen geval kan verkoper aansprakelijk worden gesteld voor speciale, bijkomende, indirecte, administratieve of gevolgschade, verlies of kosten van welke aard dan ook, die voortvloeien uit vertraagde verzending of verzuim van kennisgeving van vertraagde verzending.

 6. ALLE ONDERDELEN, PRODUCTEN EN GOEDEREN DIE AANGESCHAFT WORDEN OVEREENKOMSTIG DE ORDER WAARNAAR DEZE FACTUUR VERWIJST, SLUITEN ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL UIT. DE ENIGE GARANTIE WAARAAN DEZE ONDERHEVIG IS, STAAT HIERONDER UITEENGEZET, OVEREENKOMSTIG DE HIER VERKLAARDE BEPERKINGEN.

 7. Alle goederen die aangeschaft worden overeenkomstig de order waarnaar deze factuur verwijst, zijn gegarandeerd vrij van materiële of fabricage defecten of gebreken, en alle goederen die niet voldoen aan deze garantie, vallen onder de enige en exclusieve corrigerende maatregelen hieronder. Andere garanties zijn ongeldig.

 8. De enige en exclusieve corrigerende maatregelen voor goederen die niet aan de garantie voldoen, geven de verkoper het recht om alle afgewezen goederen te retourneren en op een volledige teruggave van het aankoopbedrag. Niettegenstaande het voornoemde, heeft de verkoper het recht om vervangende goederen die aan de garantie voldoen aan te bieden in plaats van teruggave van het aankoopbedrag.

 9. ALLE CORRIGERENDE MAATREGELEN VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE TE WIJTEN AAN ENIGE GOEDEREN DIE NIET AAN DE GARANTIE VOLDOEN, WORDEN HIERBIJ NADRUKKELIJK UITGESLOTEN DOOR DE KOPER EN HIERBIJ KWIJTGESCHOLDEN.

 10. Schadeloosstelling: Elke partij (“indemnitor”) zal de andere partij en zijn werknemers, functionarissen, bestuurders en vertegenwoordigers (ieder een “indemnitee”) schadeloosstellen en vrijwaren van enige rechtszaak, geschil, arrest of claim (“claim”) voor schade aan eigendommen, dood of lichamelijk letsel, inbreuken, aansprakelijkheid van welke aard dan ook, kosten of uitgaven, waaronder redelijke kosten voor juridische bijstand (“schade”), voor zover veroorzaakt door nalatigheid, omissies of opzettelijke fouten van de indemnitor. Schadeloosstelling vervalt indien schade direct veroorzaakt is door nalatigheid van indemnitee.

 11. Non-waiver: Het falen van koper of verkoper om aan te dringen op het strikte uitvoeren van een van deze algemene verkoopvoorwaarden, mag niet worden opgevat als afstandsverklaring van een van de rechten of corrigerende maatregelen van de koper of verkoper, of van diens recht om te staan op een strikte uitvoering van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde in de toekomst. Geen enkele afstandsverklaring van enige van deze algemene verkoopvoorwaarden is geldig, tenzij schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de partij die afstand doet.

 12. Keuring en inontvangstneming: Koper zal alle goederen bij ontvangst en voorafgaand aan montage onderzoeken. Alle claims voor schade, gebreken en fouten in verzending of onjuiste levering moeten schriftelijk aan verkoper worden gericht binnen vijf (5) werkdagen na inontvangstneming, waarna koper wordt geacht de goederen te hebben aanvaard en geen recht meer heeft om de goederen af te wijzen of de aanvaarding te herroepen. Koper moet claims voor foutieve facturen of aanpassingen voor verkoper binnen tien (10) werkdagen na de factuurdatum schriftelijk indienen. Claims die niet schriftelijk binnen deze termijn worden ontvangen, worden door de koper kwijtgescholden.

 13. Retouren: Koper mag elk goed retourneren dat verkoper voorradig heeft en geen speciaal orderitem is, als: (i) het in nieuwe staat is, geschikt voor wederverkoop in onbeschadigde, oorspronkelijke verpakking met alle oorspronkelijke onderdelen; en (ii) het niet is gebruikt, geïnstalleerd, aangepast, herbouwd, gereviseerd, gerepareerd, gewijzigd of beschadigd. Alle retouren zijn onderhevig aan een vergoeding voor het herbevoorraden, tenzij anderszins overeengekomen met verkoper. Speciale orders of niet op voorraad zijnde goederen mogen geretourneerd worden als fabrikant bereid is om de retourzending te accepteren en koper instemt om verkoper te vergoeden voor kosten berekend door de fabrikant voor herbevoorrading of annulering. Als voorwaarde voor het afwijzen van goederen en het recht op een teruggave van het aankoopbedrag of vervangende goederen aan de koper als optie voor de verkoper, wordt vereist dat binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de goederen door de aankoper, deze schriftelijk worden afgewezen. Achterwege blijven van deze schriftelijke ingebrekestelling betekent aanvaarding van de goederen alsof zij voldoen aan de garantie hierboven.

 14. Betaling voor alle goederen overeenkomstig deze factuur is verschuldigd zoals op voorgaande pagina's van deze factuur of verklaring, en elke betaling voor (een deel van) het bedrag dat achterwege blijft, wordt verhoogd met 1,5% rente per maand vanaf de dag van verzending. Het is koper niet toegestaan om betalingen op te schorten of in te houden en betalingsverplichting van koper is niet afhankelijk van enige andere gebeurtenis dan de prestatie van verkoper. Ontvangst van betaling of fondsen door derden aan koper zullen op geen enkele wijze verkoopverplichting van koper aan verkoper ontlasten. Kredietaanvraag van koper aan verkoper is hierbij door middel van verwijzing opgenomen. Koper is niet gerechtigd het bedrag verschuldigd aan verkoper te verrekenen met bedragen die verschuldigd zijn van verkoper aan koper vanwege transacties die beheerst worden door deze algemene verkoopvoorwaarden.

 15. De koper is jegens de verkoper aansprakelijk voor het invorderen van alle achterwege gebleven rekeningen en juridische honoraria.

 16. Annulering: Koper mag een order niet annuleren, veranderen of aanpassen zonder schriftelijke toestemming van verkoper en betaling van koper voor alle van toepassing zijnde annulerings- of herbevoorradingskosten.

 17. De term “verkoper” in deze factuur refereert naar de entiteit die de goederen aan de aankoper heeft verkocht. De verkoper is Endries International, Inc. Deze factuur wordt voorgelegd ten gunste van de verkoper door Endries International, Inc.